fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

οδηγος επιβιωσης

Κορωναϊός | Συνοπτικός οδηγός επιβίωσης εργαζομένων

στo Εργαλειοθήκη

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Γράφουν οι δικηγορίνες Ελένη Χαφνάβη και Έλλη Μιχαλάκη

Για το #IFI

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

01. Ελάχιστη δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην “επίκαιρη” εργασιακή επισφάλεια, είναι η απαγόρευση των απολύσεων. Αλλά, μόνο των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί:

 • είτε κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής
 • είτε ως πληττόμενοι κλάδοι από την εξάπλωση του COVID>-19

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι: Όλες οι υπόλοιπες υγιείς επιχειρήσεις, εφόσον το κρίνουν “αναγκαίο”, μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζομένων.

02. Το διάστημα επιβολής από τον εργοδότη του μέτρου της αναστολής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 45 ημέρες.

 • μάλιστα, εάν επιβληθεί, δεν γίνεται να ανακληθεί (ανέκκλητο)
 • η προθεσμία για την άσκηση του εργοδοτικού αυτού δικαιώματος είναι ένας μήνας (21/03-20/04)
 • ενώ δεν απαιτείται να τεθούν σε αναστολή ταυτόχρονα όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Εάν ο εργαζόμενος παρά ταύτα εργαστεί, τότε δικαιούται κανονικά το μισθό για όσο διάστημα εργάστηκε.

03. Καθ’ όλο το διάστημα της αναστολής, ο εργαζόμενος δεν παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν οφείλει αποδοχές.

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που θα κάνουν αναστολή έστω και μίας σύμβασης εργασίας, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

04. Επιπλέον, οι εργοδότες υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.

Στην έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων δεν συμπεριλαμβάνονται:

 • οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους
 • οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης
 • και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής

05. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη και άκρως “βολική” νομοθετική ρύθμιση της κατάργησης του βάσιμου λόγου απόλυσης, ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, δίχως κανέναν περιορισμό.

06. Εάν ο εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερες επιχειρήσεις και τίθεται σε αναστολή από περισσότερους εργοδότες, επιλέγει αποκλειστικά έναν εργοδότη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οι εργαζόμενοι, δηλώνουν στο supportemployees.yeka.gr:

 • τα προσωπικά τους στοιχεία
 • τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN)
 • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του ακινήτου το οποίο μισθώνουν

07. Άδειες άνευ αποδοχών, σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως και οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων, τελούν σε αναστολή.

08. Όλοι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω ένταξης της επιχείρησης στους πληττόμενους κλάδους, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, ενώ επίσης δικαιούνται, ασφαλιστικής κάλυψης, που υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

09. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί μεταξύ 01-03-2020 έως και 20-03-2020, είτε με οικειοθελής αποχώρηση, είτε με καταγγελία, δικαιούται ως έκτακτη ενίσχυση και ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εφ’ όσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

10. Η αποζημίωση αυτή η οποία ανέρχεται στα 800€, αφορά το διάστημα ενάμιση μήνα. Επομένως, αναλογικά το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσό χαμηλότερο ακόμα και από τον κατώτατο μισθό.

11. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου που τίθενται σε αναστολή, συνεχίζουν να εργάζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής.

12. Ιδιόμορφη εκ περιτροπής εργασία

Κάθε εργοδότης μπορεί να επιλέξει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, δηλαδή χωρίς ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τους εργαζόμενους, όπως απαιτούσε ως τώρα ο σχετικός νόμος, να απασχολεί τον εργαζόμενο κατ’ ελάχιστον δύο εβδομάδες το μήνα, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα και για χρονικό διάστημα έως έξη μηνών.

13. Για να μπορέσει ο εργοδότης να κάνει χρήση της παραπάνω “διευκόλυνσης”:

 • πρέπει να εντάξει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού του στο ανώτερο σύστημα οργάνωσης της εργασίας
 • πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά την έναρξη εφαρμογής αυτού του συστήματος οργάνωσης της εργασίας

14. Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, νομιμοποιεί:

 • την παράκαμψη της προηγούμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε η λήψη μιας τέτοιας απόφασης να μην αποτελεί πλέον προϊόν συναίνεσης
 • την ευχέρεια του εργοδότη να επιβάλλει στον εργαζόμενο την ελαστική ή “ευέλικτη” σχέση εργασίας, παρεκκλίνοντας από το τυπικό μοντέλο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με σταθερή και πλήρη απασχόληση με τις ανάλογες αποδοχές.

15. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Ο εργοδότης, ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ πλέον, μπορεί να καθορίσει ότι η εργασία θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αυτοί, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, αφού εξακολουθούν να εργάζονται. Οι εργαζόμενοι όμως σε αναστολή, που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορούν να συμφωνήσουν με τον εργοδότη τους την παροχή εργασίας με τηλεργασία, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, δηλαδή λειτουργικές ανάγκες τις επιχείρησης, μη επιδεχόμενες αναβολή και κατ’ ανώτατο όριο 10% επί των εργαζομένων σε αναστολή.

ΠΡΙΝ την πραγματοποίησή της, η εργασία δηλώνεται στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και είναι ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ έως το ύψος των μικτών αποδοχών, αφαιρούμενου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον εργοδότη διοικητικές κυρώσεις ύψους 300€ έως 50.000€.

16. Δώρο Πάσχα

Μπορεί να καταβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο, αλλά όχι μετά την 30/06/2020, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η καταβολή νωρίτερα.

Για όσους εργαζόμενους η διάρκεια της εργασίας σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη την χρονική περίοδο από 01.01.2020 έως 30.04.2020, θα το λάβουν μειωμένο.

17. Άδεια ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι γονείς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), για όσο διάστημα οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, δικαιούνται άδειας ειδικού σκοπού κατ’ ελάχιστον 4 εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι κάνουν χρήση 1 ημέρας από την κανονική τους άδεια για κάθε 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού.

Επισημαίνεται ότι, εάν ο δημόσιος υπάλληλος ζητήσει να λάβει λιγότερες από 4 ημέρες άδειας, τότε αυτές, στο σύνολό τους, θα θεωρηθούν κανονική άδεια.

18. Προβλέπεται ότι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αντί της χρήσης άδειας ειδικού σκοπού, μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

ΑΛΛΑ, μετά την άρση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου, χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης.

19. Καμία άδεια (μετά ή άνευ αποδοχών), δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί υποχρεωτικά.

Μια τέτοια κίνηση ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών του μισθωτού (άτυπη καταγγελία σύμβασης εργασίας), με αποτέλεσμα την υπερημερία του εργοδότη και δημιουργεί λόγο δικαστικής προσφυγής του εργαζομένου στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το επόμενο διάστημα, σε μια προσπάθεια μείωσης του εργατικού κόστους, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και διάσωσης της αγοράς, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα κληθούν να σηκώσουν το “βάρος” της ανεπάρκειας του μισθού, της μειωμένης ασφαλιστικής κάλυψης και τελικώς της αναξιοπρεπούς διαβίωσης.

Γράφουν οι δικηγορίνες Ελένη Χαφνάβη και Έλλη Μιχαλάκη

Για το #IFI

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δικηγορικό γραφείο Βιβής Δερμιτζάκη και συνεργατών 

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Εργαλειοθήκη

Στην Κορυφή