fbpx

Όσα μάθαμε ψάχνοντας για εργασία

Το κο­βάλ­τιο, οι Κι­νέ­ζοι και η παι­δι­κή ερ­γα­σία 

στo Χαρτοφύλακας

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

Το κο­βάλ­τιο, οι Κι­νέ­ζοι και η παι­δι­κή ερ­γα­σία.

Όσοι άν­θρω­ποι κα­τέ­χουν κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο, κο­μπιού­τερ, όποια άλλη ηλε­κτρο­νι­κή συ­σκευή με επα­να­φορ­τι­ζό­με­νες μπα­τα­ρί­ες λι­θί­ου έχουν επαφή με το ορυ­κτό κο­βάλ­τιο και με τα παι­διά ερ­γά­τες του Κον­γκό.

Το 60% του σπά­νιου αλλά και απα­ραί­τη­του για τις μπα­τα­ρί­ες με­τάλ­λου βρί­σκε­ται στο Κογκό σε γε­ω­λο­γι­κές απο­θέ­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρό­νων.

Τα τε­λευ­ταία χρό­νια η ζή­τη­ση του κο­βάλ­τιου έγινε ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη όταν άρ­χι­σε η μα­ζι­κή πα­ρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών αυ­το­κι­νή­των.

Οι υπο­λο­γι­σμοί της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας μι­λούν για 30 με 40.000 παι­διά έως και 7 χρο­νών που δου­λεύ­ουν στα ορυ­χεία ψά­χνο­ντας για κο­βάλ­τιο. Ο με­γα­λύ­τε­ρος έμπο­ρος του με­ταλ­λι­κού στοι­χεί­ου είναι η Κίνα.

Η τιμή του έγινε τε­τρα­πλά­σια τα τρία τε­λευ­ταία χρό­νια για να πέσει το 2019 μια που και άλλες χώρες όπως η Χιλή και η Ρωσία έχουν ανα­κοι­νώ­σει πως βρέ­θη­καν νέα κοι­τά­σμα­τα.

Εκτός αυτού άρ­χι­σαν οι Κι­νέ­ζοι να χρη­σι­μο­ποιούν και άλλα μέ­ταλ­λα στις μπα­τα­ρί­ες εκτός από κο­βάλ­τιο.

Η Διε­θνής Αμνη­στία σε κοινή έρευ­να με την Αφρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Πα­ρα­κο­λού­θη­σης Πόρων (Afrewatch), που επι­κε­ντρώ­νε­ται στα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα στην εξο­ρυ­κτι­κή βιο­μη­χα­νία, ανα­φέ­ρει σε έκ­θε­σή της το 2018 ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε συ­νε­ντεύ­ξεις σε ενή­λι­κες και παι­διά που ερ­γά­ζο­νταν σε πέντε ερ­γο­τά­ξια ορυ­χεί­ων κο­βαλ­τί­ου.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι μι­λούν για ερ­γα­σία 12 ώρες την ημέρα χωρίς προ­στα­τευ­τι­κή υπο­δο­μή και ρου­χι­σμό και με πολ­λούς να έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα ση­μα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας.

Εκτός αυτού οι ερ­γα­ζό­με­νοι θά­βο­νται κυ­ριο­λε­κτι­κά στο χώμα από τις αιφ­νί­διες κα­το­λι­σθή­σεις και υπο­χω­ρή­σεις του εδά­φους.

Η έκ­θε­ση ανα­φέ­ρει ότι οι ανή­λι­κοι αν­θρα­κω­ρύ­χοι ηλι­κί­ας μέχρι 7 χρο­νών με­τα­φέ­ρουν βαριά φορ­τία σε σα­κί­δια και ερ­γά­ζο­νται σε έντο­νη ζέστη για 1 ή 2 δο­λά­ρια την ημέρα χωρίς μά­σκες ή γά­ντια.

Αρ­κε­τά παι­διά δή­λω­σαν ότι είχαν ξυ­λο­κο­πη­θεί από τους φύ­λα­κες των ερ­γο­τα­ξί­ων και ανα­γκά­στη­καν να πλη­ρώ­σουν “πρό­στι­μα” στην πα­ρά­τυ­πη αστυ­νο­μία με­ταλ­λεί­ων που στάλ­θη­κε από κρα­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους για να ει­σπρά­ξει τα πρό­στι­μα-φό­ρους εκ­φο­βί­ζο­ντας τους ερ­γα­ζο­μέ­νους.

Η εμπο­ρία του κο­βαλ­τί­ου από τα ορυ­χεία γί­νε­ται από την κι­νε­ζι­κή εται­ρεία Dongfang Mining (CDM), έναν από τους με­γα­λύ­τε­ρους με­τα­ποι­η­τές ορυ­κτών στη Λαϊκή Δη­μο­κρα­τία του Κον­γκό και την θυ­γα­τρι­κή της εται­ρεία εξό­ρυ­ξης Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt).

Η Κι­νέ­ζοι ελέγ­χουν τα 7 με­γα­λύ­τε­ρα ορυ­χεία ιδιο­κτη­σί­ας Molybdenum, πάνω από το ήμισυ των προ­μη­θειών κο­βαλ­τί­ου της ΛΔΚ.

Επι­πλέ­ον, οι ιδιο­κτή­τες των ορυ­χεί­ων που δεν ελέγ­χει πω­λούν κυ­ρί­ως σε κι­νέ­ζους εμπό­ρους και κι­νε­ζι­κά επε­ξερ­γα­στή­ρια κο­βαλ­τί­ου, και αυτό πε­ρι­λαμ­βά­νει και την εται­ρεία Glencore, ιδιο­κτή­τη του ορυ­χεί­ου Katanga, του με­γα­λύ­τε­ρου ορυ­χεί­ου του Κογκό..

Η έκ­θε­ση ανα­φέ­ρει ότι η Huayou Cobalt προ­μη­θεύ­ε­ται πάνω από το 40% του κο­βαλ­τί­ου της από τη Λαϊκή Δη­μο­κρα­τία του Κον­γκό και επε­ξερ­γά­ζε­ται το ακα­τέρ­γα­στο ορυ­κτό πριν το που­λή­σει σε κα­τα­σκευα­στές μπα­τα­ριών, οι οποί­οι προ­μη­θεύ­ουν εται­ρεί­ες όπως η Apple, η Microsoft και η Vodafone.

Μόνο που η κι­νέ­ζι­κη εται­ρεία δεν έχει ακού­σει πως “κά­ποιοι από τους νό­μι­μους προ­μη­θευ­τές μας προ­σέ­λα­βαν παι­διά στα ορυ­χεία τους ή λει­τουρ­γούν σε μη ασφα­λείς συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας … Η Dongfang Mining (CDM) επέ­λε­ξε αυ­στη­ρά τους προ­μη­θευ­τές με­ταλ­λεύ­μα­τος για να εξα­σφα­λί­σει την προ­μή­θεια πρώ­των υλών μέσω νό­μι­μων κα­να­λιών”.

Δη­λώ­νει τα πα­ρα­πά­νω πα­ρό­λο που στην επαρ­χία Κα­τά­γκα, το­πι­κά πα­ραρ­τή­μα­τα της κι­νέ­ζι­κης εται­ρεί­ας αγο­ρά­ζουν σκόνη κο­βαλ­τί­ου απευ­θεί­ας από ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες και μικρά παι­διά 0,50 σεντς τον σάκο.

Ούτε η Apple, η Microsoft και η Vodafone, έχουν ακού­σει κάτι αλλά το ερευ­νούν..Ούτε η Τέσλα, η BMW, η κι­νέ­ζι­κη Βόλβο, η Ρενώ και οι άλλοι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών αυ­το­κι­νή­των ξέ­ρουν κάτι..

Η υπό­θε­ση της προ­μή­θειας κο­βάλ­τιου κάτω από τις συν­θή­κες που πε­ρι­γρά­ψα­με πρέ­πει να συν­δε­θεί και με την λε­γό­με­νη “πρά­σι­νη” ανά­πτυ­ξη. Προ­ω­θού­νται τα ηλε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα που ναι μεν δεν ρυ­παί­νουν με διο­ξεί­διο του άν­θρα­κα όμως οι μπα­τα­ρί­ες τους προ­έρ­χο­νται πάλι από ορυ­κτά υλικά και από απάν­θρω­πη παι­δι­κή ερ­γα­σία. Μπο­ρούν αυτά να συμ­βι­βα­στούν άραγε;

Το κυ­νή­γι του κα­πι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους δεν βλέ­πει τί­πο­τα άλλο μπρο­στά του είτε με “πρά­σι­νη” είτε με άλλου χρώ­μα­τος “ανά­πτυ­ξη” για τους λί­γους και φτώ­χεια και μι­ζέ­ρια για τους πολ­λούς.

 

Πηγή: atexnos.gr

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Φρέσκα άρθρα στο Χαρτοφύλακας

Στην Κορυφή