Κέρδη για τις επιχειρήσεις φτώχεια για τους εργαζόμενους

στo Χαρτοφύλακας

Θέλω να λαμβάνω τα νέα άρθρα του IforINTERVIEW με e-mail.

Στείλε μας την ιστορία σου

του Γιάννη Ελαφρού

Τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελλη­νικής οικονομίας δι­αφημίζουν οι υπουρ­γοί. Την ώρα που εκα­τοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι στή­νονται από τα ξημερώματα στις τρά­πεζες για να πάρουν τις κουτσου­ρεμένες συντάξεις, το πετσοκομμέ­νο ΕΚΑΣ και το εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ, με την αγωνία εκεί­νου που έχει να καλύψει επείγουσες υποχρεώσεις (χρέη, λογαριασμούς και εκείνα τα δωράκια για τα εγγο­νάκια). Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι όχι, θα έλεγε κανείς. Όχι, ακριβώς. Γιατί μερικά πολύ σοβαρά στοιχεία, που βγήκαν προ δεκαημέ­ρου και πέρασαν σχεδόν απαρατήρη­τα, δείχνουν πως οι επιχειρήσεις αρ­χίζουν πάλι να «ευημερούν». Η κερ­δοφορία του ελληνικού κεφαλαίου αρχίζει να ανακάμπτει, στηριγμένη στην πέρα από κάθε όριο εκμετάλ­λευση της εργασίας. Μεγάλη επιτυ­χία της «πρώτης φορά Αριστερά» κυ­βέρνησης.

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP, έξι στις δέκα επιχειρήσεις το 2015 ήταν κερδοφόρες. Δεν πρόκειται για κά­ποια μικρή δειγματοληψία, αλλά για οικονομική ανάλυση των στοι­χείων 10.531 εταιρειών με διαθέσι­μους δημοσιευμένους ισολογισμούς των δυο τελευταίων ετών. Μάλιστα, η ICAP βάζει τίτλο στην ανακοίνωσή της «Έτος ορόσημο το 2015, με επι­στροφή στη κερδοφορία», μετά από πέντε έτη φθίνουσας πορείας! Εξετά­στηκαν 2.051 βιομηχανικές εταιρεί­ες, 3.660 εμπορικές, 3.336 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 802 τουριστι­κές και 682 κατασκευαστικές. Από την έρευνα εξαιρέθηκαν οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Εντυπωσιακό είναι πως η άνοδος των κερδών προ­ήλθε παρά την μείωση του κύκλου εργασιών το 2015, κατά 3%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 114,4 δισ. ευρώ. Από την άλ­λη όμως, υπήρξε σημαντική αύξηση των μικτών κερδών, κατά 9,9%, σε σχέση με το 2014. «Η πλέ­ον θεαματική μεταβολή σημειώθηκε στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών. Συγκεκρι­μένα, το 2015 υπήρξε ανατροπή των μέχρι τότε αρνητικών αποτελεσμά­των και καταγράφηκαν κέρδη προ φόρου ύψους 1,89 δισ. ευρώ, ένα­ντι ζημιών 213 εκατ. της προηγού­μενης χρήσης» (δηλαδή του 2014).

Η εικόνα βέβαια δεν είναι μονο­σήμαντη. Για να ανθίσει πάλι το δέ­ντρο της καπιταλιστικής κερδοφο­ρίας, πρέπει να κλαδευτούν τα ξερά κλαδιά. Από το συνολικό δείγμα των 10.531 εταιρειών, οι 6.378 εταιρείες (60,6%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 6.134 εκατ. ευρώ, ενώ 4.153 εταιρεί­ες (39,4%) ήταν ζημιογόνες, με ζημί­ες ύψους 4.245 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή καταρχήν καταρρί­πτει τις λογικές της «ευρω-Ψωροκώ­σταινας», της Ελλάδας που δεν πα­ράγει τίποτα. Παρότι η καπιταλιστι­κή κρίση και η κανιβαλική επιδρομή των ευρω-μνημονίων συρρίκνωσαν την παραγωγική βάση του ελληνικού καπιταλισμού (πετώντας καταρχήν στον Καιάδα της ανεργίας 1,5 εκα­τομμύριο), είναι αξιοσημείωτο πως σχεδόν τα μισά κέρδη (836 εκατ. ευ­ρώ) του 2015 προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας (που η αστι­κή στατιστική περιορίζει στη μετα­ποίηση).

Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως η οικονομική ανάλυση αυτή αποκα­λύπτει την απογείωση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής δύνα­μης, μέσω της σμίκρυνσης των μι­σθών και της εντατικοποίησης της εργασίας, αξιοποιώντας όλο το οπλο­στάσιο των ελαστικών και προσωρι­νών μορφών εργασιακών σχέσεων. Το κεφάλαιο στην Ελλάδα και οι πο­λυεθνικοί όμιλοι που επιχειρούν στη χώρα αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις κατακτήσεις τους στην πε­ρίοδο των μνημονίων. Αυτές τις κα­τακτήσεις του κεφαλαίου, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όχι μόνο αφήνει απείραχτες, αλλά σε μια σει­ρά τομείς τις κλιμακώνει κιό­λας (από την επέκταση της δράσης των δουλεμπορικών γραφείων μέχρι τις αλλαγές στα εργασιακά που προετοιμάζονται).

Όσον αφορά τον μέσο μισθό, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, αυ­τός έχει κατρακυλήσει από το 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 κατά 15,5% για τις θέσεις πλήρους απα­σχόλησης και κατά 34% για τις θέ­σεις μερικής απασχόλησης. Θυμί­ζουμε πως το 2012, επί κυβέρνησης Παπαδήμου (με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας), επεβλήθη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και κατά 22% για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους. Τα 751 ευρώ, που ήταν ο κατώτατος μισθός το 2012, αποτελούσε προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια έμεινε στα αζήτητα. Παραμένει, επί­σης, η προκλητικά «ρατσιστική» δι­άκριση σε βάρος των νέων…

Βεβαίως, η εικόνα στην πραγμα­τική αγορά εργασίας είναι ακόμα χει­ρότερη, με την μαυρίλα και την κα­φρίλα των επιχειρηματιών να κυρι­αρχεί. Όταν για παράδειγμα μαθαί­νει όλη η Ελλάδα πως σε τρεις από τις επιχειρήσεις – βιτρίνα παλιότερα, όπως το Μέγκα, ο Πήγασος (εφημε­ρίδες Έθνος, Ημερησία κλπ.) και ο ΔΟΛ (Τα Νέα, Το Βήμα κλπ.) εκα­τοντάδες εργαζόμενοι στην κάθε μια είναι για πέντε μήνες απλήρωτοι, κα­ταλαβαίνετε τι γίνεται στα ενδότερα…

Μετά από όλα αυτά δεν έχει έρ­θει η ώρα το εργατικό κίνημα να θέ­σει επιτακτικά τα ζητήματα της αύξη­σης των μισθών και των μεροκαμά­των, των σταθερών ασφαλισμένων με συλλογικές συμβάσεις θέσεων εργα­σίας, της μείωσης του χρόνου εργα­σίας με αύξηση αμοιβής; Για να σπά­σουν τα δεσμά των ευρωμνημονίων και της ΕΕ; Για να μην ζήσουμε σαν σκλάβοι, να κερδίσει η εργασία και να χάσει το κεφάλαιο.

 

Πηγή: prin.gr

© I for Interview team

Σε περίπτωση που επιλέξατε να αναδημοσιεύσετε κάποιο κείμενό μας στο δικό σας site, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα εκ των προτέρων για την προτίμηση! Ωστόσο,  να σας υπενθυμίσουμε το πόσο ευχάριστο και δίκαιο είναι να ακολουθούνται οι δεοντολογικοί κανόνες που ορίζουν τη σωστή και λειτουργική αναφορά στην αρχική  πηγή ( δλδ. αναγραφή πλήρους ονόματος του site μας και ενεργό link που ανακατευθύνει στο πρωτότυπο άρθρο). Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζετε τον κόπο και τη δουλειά μας και σας ευχαριστούμε διπλά!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.